Historia OSP

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Medyni Łańcuckiej

          Początki pożarnictwa w Medyni Łańcuckiej rozpoczyna rok 1917. Dokładna data nie jest znana, ale z relacji starszych druhów wynika, że straż ogniowa została założona w tym czasie. Jednym z inicjatorów jej powstania był druh Jan Łukasz, który po wyborach władz otrzymał funkcję Komendanta. Głównym zadaniem nowej organizacji było gaszenie pożarów w sposób zorganizowany, co dawało miejscowej społeczności większe poczucie bezpieczeństwa. Sprzęt gaśniczy, którym dysponowali strażacy w tym okresie był bardzo skromny –  stanowiły go wiadra na wodę oraz tłumice. W historii jednostki zanotowany został rok 1918, w którym powstał pierwszy budynek strażnicy – była to szopa zbita z desek, pokryta strzechą. Kolejne ważne wydarzenie miało miejsce w roku 1926 kiedy to od ówczesnego właściciela ziem łańcuckich strażacy otrzymali pompę ręczną, którą rok później zamontowali na wozie konnym wraz z beczką na wodę. W latach trzydziestych druhowie wspólnie z mieszkańcami wybudowali nowy drewniany budynek remizy, w którym był garaż i dwa pomieszczenia służące przez lata jako sale szkolne.W tym czasie  przyjęli także nazwę swojego stowarzyszenia – Ochotnicza Straż Pożarna w Medyni Łańcuckiej. W latach wojennych nasi strażacy walczyli za wolność naszej ojczyzny, a po wyzwoleniu włączyli się w odbudowę zniszczonego kraju.

Dynamiczny rozwój ochotniczego pożarnictwa w naszej miejscowości nastąpił w latach sześćdziesiątych. Ochotnicza Straż Pożarna zakupiła czternaście arów terenu, wykonano projekt nowej murowanej strażnicy i w czynie społecznym wybudowano budynek.W latach osiemdziesiątych rozbudowano  istniejącą strażnicę o drugi garaż z przeznaczeniem na większy samochód pożarniczy. Obiekt ten służy również mieszkańcom Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowa, jako Dom Kultury, w którym odbywają się liczne lokalne uroczystości i święta. Jest on systematycznie odnawiany i remontowany. Przez lata zmieniono również zewnętrzne otoczenie budynku – m.in. wybudowano Kapliczkę Matki Boskiej Jagodniej oraz mini park.

W całym 100 – letnim okresie działalności strażacy zabiegali o wyposażenie w coraz bardziej profesjonalny sprzęt oraz samochody do działań ratowniczych. W roku 1971 tutejsza OSP otrzymała pierwszy nowy samochód pożarniczy Star 26, który był w tym okresie jednym z niewielu tak nowoczesnych pojazdów gaśniczych w powiecie łańcuckim. Kolejny samochód pozyskali strażacy w 2006 roku. Za środki budżetowe Urzędu Gminy Czarna zakupiono podwozie Star 266, które druhowie w czynie społecznym przygotowali pod względem technicznym do karosażu. Dzięki dotacji z Zarządu Głównego ZOSP RP, Komedy Głównej PSP, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz środków finansowych UG Czarna samochód ten karosowano na pojazd ratowniczo-gaśniczy.

W tym okresie zrealizowano również kolejną historyczną inicjatywę strażaków – dzięki wsparciu finansowemu mieszkańców sołectw Medynia Łańcucka oraz Pogwizdów, otrzymali oni sztandar dla swojej jednostki, który wraz z nowym samochodem został poświęcony podczas uroczystości jubileuszowej z okazji 90 – lecia w dniu 3 czerwca 2007 roku z udziałem mieszkańców, władz związkowych OSP, państwowych, samorządowych, gminnych oraz kościelnych.

Pięć lat później w 2012 roku został pozyskany lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu RENAULT MASTER. Zakup ten byłby niemożliwy bez funduszy przekazanych na ten cel przez Urząd Gminy w Czarnej, dotacji Zarządu Głównego ZOSP RP oraz WFOŚ w Rzeszowie.

30 stycznia 2014 jednostka została wpisana przez Wojewodę Podkarpackiego do rejestru podmiotów współpracujących z Państwowym Ratownictwem Medycznym.

Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Medyni Łańcuckiej zrzesza 104 członków w tym 3 wspierających, 4 honorowych oraz jedną Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Jednostka posiada na wyposażeniu 2 samochody z podstawowym i specjalistycznym sprzętem potrzebnym do prawidłowego prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Poza działaniami statutowymi Zarząd OSP realizuje inicjatywy ukierunkowane na młodszych odbiorców. Dla dzieci i młodzieży organizowane są zajęcia sportowo – rekreacyjne, turniej wiedzy pożarniczej oraz konkursy plastyczne. Strażacy reprezentują jednostkę ze sztandarem podczas uroczystości państwowych i kościelnych. Druhowie wykonują wiele prac społecznie oraz współpracują z miejscowymi stowarzyszeniami w akcjach na rzecz lokalnej ludności. Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 1 grudnia 2016 roku, jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.