Statut OSP

 

 

STATUT

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W

Medyni Łańcuckiej

 

R o z d z i a ł   I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • §1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA  w  Medyni Łańcuckiej    zwane dalej „OSP”.
 2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r.  – Prawo  o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z  24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. nr 147,   1229 tekst jednolity ze zm.),  a  także niniejszego statutu.
 3. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.
 4. Siedzibą OSP jest  Pogwizdów
 • §2
 1. Terenem działania OSP jest miejscowość Medynia Łańcucka, miejscowości położone w gminie, powiecie i w rejonie pomocy wzajemnej. W szczególnych przypadkach na polecenie Państwowej Straży Pożarnej i prośbę innych organów, OSP może prowadzić działania operacyjne na terenie województwa podkarpackiego.
 2. Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „ Związkiem”
 • §3
 1. Ochotnicza straż pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, dystynkcji, odznak  i flagi organizacyjnej, według wzorów określonych przez Zarząd Główny Związku.
 • §4

Działalność OSP  opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia  swoich spraw OSP  może  zatrudniać pracowników.

 

R o z d z i a ł   I I

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

 • §5
 1. Celami i zadaniami OSP są;
 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
 • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk  i zdarzeń.
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
 • rozwijanie wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
 • działania na rzecz ochrony środowiska.
 • propagowanie wśród lokalnej społeczności postaw patriotycznych oraz kształtowanie tożsamości i solidarnych postaw społecznych
 • §6

Zadania i cele  wymienione w § 5,  ochotnicza straż pożarna realizuje przez

 

 • organizowanie zespołów do ustalania stanu ochrony przeciwpożarowej  oraz przygotowywania informacji  o powyższym.
 • przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa,
 • organizowanie, spośród swoich członków,   pododdziałów
 • prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków zwyczajnych OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
 • organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
 • organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej  i kulturalno-oświatowej.
 • organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
 • prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.
 • §6a

 

 1. Działalność określona w § 5 i § 6 jest wyłączną działalnością statutową OSP  i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
 2. Walne Zebranie Członków OSP określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
 3. Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest w szczególności:
 • udział w akcjach ratowniczych,
 • szkolenia młodzieżowych drużyn Pożarniczych
 • propagowanie ochrony przeciw pożarowej w społeczeństwie
 • zwalczanie klęsk żywiołowych
 • ratownictwo i ochrona ludności w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia
 1. Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest:
 • organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
 • organizowanie imprez krajoznawczych, oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • usuwanie skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń nie zagrażających w sposób bezpośredni mieniu i życiu ludności
 1. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej OSP.

 

R o z d z i a ł   I I I

CZŁONKOWIE OSP, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 • §7

Członkowie OSP dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.
 • §8
 1. Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:
 • pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy  mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych,
 • §9

Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści:  „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego,     być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.

 • §10
 1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która skończyła 10 lat, oraz jeśli ma mniej niż 18 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie
 2. Członek młodzieżowej drużyny pożarniczej aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu i składa przyrzeczenie następującej treści:  „ŚLUBUJĘ –  ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą  w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia  i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami  i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP  i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.”
 3. Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat  przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.
 4. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych nie biorą udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP.
 5. Członkostwo w młodzieżowej drużynie pożarniczej ustaje z chwilą osiągnięcia pełnoletności. Członek zainteresowany dalszą przynależnością do stowarzyszenia składa deklarację wstąpienia do OSP, która rozpatrywana jest przez Zarząd OSP.
 • §11

Członkowie zwyczajni oraz członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych mają prawo:

 • wybierać i być wybieranymi do władz OSP z wyjątkiem małoletnich poniżej 16 lat.
 • uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.
 • wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP.
 • korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
 • używać munduru, dystynkcji i odznak.
 • §12

Do obowiązków członka zwyczajnego oraz członka młodzieżowej drużyny pożarniczej  należy:

 • aktywne uczestniczenie w działalności OSP.
 • przestrzeganie postanowień niniejszego statutu jak też regulaminu i uchwał władz OSP.
 • podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym.
 • dbanie o mienie OSP.
 • regularne opłacanie  składek  członkowskich z wyłączeniem członków młodzieżowej drużyny pożarniczej.
 • informowanie w sposób niezwłoczny władz OSP o wszelkich zmianach dotyczących danych osobowych, w tym adresowych i kontaktowych
 • §13

Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się  jednostkę operacyjno-techniczną

 • §14

Członkostwo ustaje na skutek:

 • skreślenia z listy lub wykluczenia członka ,
 • skreślenia z listy członków dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:
 1. rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie.
 2. nie usprawiedliwionego zalegania przez członka  z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia.
 3. śmierci członka.
 4. nie usprawiedliwionego braku obecności na walnych zebraniach członków w ostatnich pięciu latach.
 • wykluczenia członka dokonuje zarząd OSP w następujących wypadkach:
 1. prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem.
 2. prowadzenia działalności mającej na celu wprowadzania dezinformacji między członkami OSP oraz społeczności lokalnej, burzącej rzeczywisty obraz dorobku i działalności OSP
 3. prowadzenia działalności zmierzającej do zniszczenia lub trwałego uszkodzenia mienia OSP, oraz w przypadku umyślnego użycia mienia OSP w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub przez osoby do tego nieuprawnione
 4. popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP.,
 • w sprawach określonych w ust. 2 pkt. 2,4 i w ust. 3 zarząd umożliwia członkowi OSP złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu zarządu w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu.
 • od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt. 2,4 i w ust. 3, członek OSP może odwołać się w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu do walnego zebrania, którego uchwała jest ostateczna.
 • do czasu rozpatrzenia odwołania członek   nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych  niniejszym statutem.
 • skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP.
 • §15
 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.
 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
 3. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu z prawem głosu.
 • §16
 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna , bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie
 3. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
 4. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu z prawem głosu.
 5. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP,

 

R o z d z i a ł   I V

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • §17

Władzami OSP  są:

 • Walne Zebranie Członków OSP,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.
 • §18

 

 1. Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.
 2. Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP, wystąpienia ze Związku OSP RP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwały władz OSP w tym zarządu, dotyczące nabycia i zbycia innych elementów majątku Ochotniczej Straży Pożarnej w Medyni Łańcuckiej zapadają większością głosów oddanych z ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 • §19
 1. Wybory władz OSP  odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.
 2. Kadencja władz OSP trwa 5     lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.
 3. Nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej.

B. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 • §20
 1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą OSP.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków , oprócz innych spraw wymienionych     w niniejszym statucie, należy:
 • wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań zarządu z działalności OSP.
 • wysłuchanie sprawozdania komisji rewizyjnej z działalności OSP.
 • udzielenia absolutorium zarządowi OSP.
 • uchwalenie programu działania i budżetu OSP
 • wybór, spośród siebie zarządu w liczbie 5-9 osób, z zachowaniem większości osób pełnoletnich
 • wybór spośród siebie i odwołanie komisji rewizyjnej, w liczbie 3 osób.
 • uchwalenie statutu OSP lub jego zmianę.
 • ustalanie wysokości składki członkowskiej.
 • podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia przekraczających zwykły zarząd
 • rozpatrywanie od wołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.
 • wybieranie spośród siebie delegatów w skład władz Związku OSP RP.
 • podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP.
 • nadawanie członkostwa honorowego OSP.
 • podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.
 • skreślenie z listy członków w przypadku nie usprawiedliwionej, rażąco niskiej  frekwencji na zbiórkach oraz innych akcjach organizowanych przez OSP.
 • §21
 1. Walne zebranie członków OSP może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie członków OSP jest  zwoływane raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.
 3. Zwyczajne walne zebranie członków i walne zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez zarząd, który podaje do wiadomości członków informację o terminie i miejscu, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 • §§22
 1. Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP zwoływane jest przez zarząd OSP:
 • z własnej inicjatywy,
 • na żądanie komisji rewizyjnej OSP,
 • na żądanie ½ (połowy) liczby członków
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.
 2. Porządek nadzwyczajnego Walnego Zebrania, spośród spraw określonych w § 20   2  ustala władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.
 3. Nadzwyczajne walne zebranie OSP może odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w to miejsce innego członka zarządu lub komisji rewizyjnej na czas do odbycia zwyczajnego walnego zebrania.
 • §23

Przebieg Walnego Zebrania  OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

 • §23 a

W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie wg tego samego porządku obrad.

Walne zebranie zwołane w drugim, terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał  w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

C. ZARZĄD

 • §24
 1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, do dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika . Naczelnik sprawuje funkcję
 2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3  ustalonego składu.
 • §25

Do zadań zarządu należy:

 • reprezentowanie interesów OSP.
 • realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania.
 • zwoływanie Walnego Zebrania.
 • niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie zarządu  i komisji rewizyjnej.
 • udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu.
 • opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie opracowań z ich wykonania Walnemu Zebraniu.
 • zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu.
 • przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.
 • przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie     z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.
 • tworzenie jednostek operacyjno-technicznych
 • organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych.
 • dokonanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP  powierzonych im zadań.
 • rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.
 • wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.
 • §26

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje pracami zarządu

 • §27

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

 • §28

Umowy, pełnomocnictwa  i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

 • §29

1.Naczelnik  kieruje   jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów, decyzji  i poleceń.

 1. Do naczelnika należy:
 • wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań ratowniczych.
 • organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych .
 • czuwanie  nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.
 • kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.
 • kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych.
 • dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji
 • opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciw pożarowej miejscowości  Medynia Łańcucka oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.
 • §30

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych  przez członków OSP naczelnik  straży może stosować następujące wyróżnienia:

 • pochwałę ustną,
 • pochwałę w rozkazie naczelnika ,
 • wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,
 • sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.
 • §31

Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno-technicznych   przez członków OSP naczelnik  straży  może stosować następujące środki dyscyplinarne:

 • upomnienie ustne,
 • nagana w rozkazie naczelnika ,
 • wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.
 1. D. KOMISJA REWIZYJNA
 • §32
 1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
 • przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.
 • składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz   z oceną działalności OSP.
 • przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
 • wnioskowanie o udzielenie zarządowi absolutorium.
 1. Komisja rewizyjna OSP może dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
 • być członkami zarządu, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z członkami tego zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 • być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

3)   otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub       wynagrodzenie w wysokości  wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy                 z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)

 • §33

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

 • §34

Członkowie  komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

 

R o z d z i a ł  V

MAJĄTEK, FUNDUSZE i DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSP

 • §35
 1. Majątek i fundusze OSP powstają z:
 • składek członkowskich,
 • dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
 • dochodów z majątku i imprez,
 • ofiarności publicznej,
 • wpływów z działalności gospodarczej.
 1. OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach .
 2. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP.
 • §36

Zabrania się:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem OSP w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo  w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywania majątku OSP na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
 • wykorzystywania majątku OSP na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
 • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie OSP, członkowie jej organów lub pracownicy  oraz ich osoby bliskie.

R o z d z i a ł   V I

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

 • §37

Zmianę  statutu i rozwiązanie OSP uchwala Walne Zebranie Członków  większością   2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

 • §38
 1. Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP  może składać zarząd OSP   z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
 2. Zawiadomienie członków OSP o terminie Walnego Zebrania , na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
 • §39
 1. W razie rozwiązania OSP Walne Zebranie lub Zarząd OSP wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania Walnego Zebrania , uchwałę  o rozwiązaniu OSP  podejmuje sąd rejestrowy, wyznaczając likwidatora.
 2. Pozostały po rozwiązaniu OSP majątek, stanowiący jej własność przechodzi na własność Gminy Czarna. Sprzęt i urządzenia ratownicze będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *