JOT

Regulamin JOT – do pobrania

Wytyczne JOT – do pobrania

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

JEDNOSTKI OPERACYJNO-TECHNICZNEJ OSP

w  Medyni Łańcuckiej

zatwierdzony uchwałą Nr 6/2017  z dnia 7 listopada 2017 roku  Zarządu OSP w Medyni Łańcuckiej

 

 

 1. CEL, ZASADY POWOŁANIA I FUNKCJONOWANIA JOT.
  1. Celem Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP (zwanej w regulaminie JOT) jest udział w akcjach ratowniczych i zabezpieczających przeprowadzanych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu oraz środowisku naturalnemu człowieka.
  2. Wymienione w p-kcie 1 zadania JOT wykonuje zgodnie ze standardami i procedurami ustalonymi w odrębnych przepisach.
  3. Planowana kategoria JOT ustalana jest w gminnym i powiatowym planie ratowniczym w oparciu o wytyczne Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP.
  4. OSP zabezpiecza JOT niezbędne wyposażenie w oparciu o środki finansowe uzyskane z budżetu gminy, ze środków własnych oraz z budżetu państwa.

 

 1. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA JOT.
  1. Do podstawowych zadań JOT należy:
   1. udział w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych zagrożeń miejscowych,
   2. rozpoznawanie zagrożeń i wykonywanie czynności zabezpieczających uprzedzających zdarzenia lub ograniczających pośrednio ich skutki,
   3. utrzymanie w należytym stanie posiadanego zaplecza logistycznego niezbędnego do działań ratowniczych,
   4. utrzymanie w sprawności i gotowości bojowej posiadanego sprzętu i wyposażenia do działań ratowniczych i zabezpieczających,
   5. współdziałanie z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi,
   6. prowadzenie szkolenia podstawowego i doskonalącego dla ratowników OSP oraz szkolenia uzupełniającego dla obsługujących sprzęt specjalistyczny i ochronny,
   7. współdziałanie w przeglądach prewencyjnych organizowanych przez gminę,
   8. współdziałanie w rekrutacji i przygotowaniu nowych członków czynnych OSP do społecznej służby ratowniczej,
   9. pomoc w realizacji innych zadań statutowych OSP.
  2. Siedzibą JOT jest strażnica i inne obiekty użytkowane przez OSP.
  3. Własnym obszarem chronionym JOT jest Medynia Łańcucka i Pogwizdów

 

 • KIEROWANIE JOT – OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOWÓDCÓW.
  1. JOT kieruje jednoosobowo naczelnik OSP przy pomocy dowódców niższego szczebla: z-cy naczelnika, dowódcy plutonu, dowódcy sekcji.
  2. W czasie akcji ratowniczych naczelnik dowodzi działaniami JOT przy pomocy dowódców załóg.
  3. W czasie nieobecności naczelnika JOT kieruje zastępca naczelnika. Zastępca naczelnika w JOT w sile plutonu pełni równocześnie funkcję dowódcy plutonu.
   W czasie nieobecności naczelnika i jego zastępcy (d-cy plutonu) JOT kieruje wyznaczony przez naczelnika d-ca sekcji.

 

 1. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP

obowiązki:

 1. kierowanie całokształtem działalności JOT i nadzór nad jej gotowością bojową,
 2. typowanie członków czynnych do składu osobowego JOT,
 3. dysponowanie siłami i środkami JOT,
 4. dowodzenie załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,
 5. współdziałanie na przydzielonym odcinku działań z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi uczestniczącymi w akcji,
 6. zapewnienie zgłoszenia do właściwego ośrodka dyspozycyjnego każdego wyjazdu i powrotu załogi JOT,
 7. dopilnowanie sporządzenia wymaganej dokumentacji z udziału JOT w akcjach ratowniczych i zabezpieczających,
 8. zapewnienie natychmiastowego zgłaszania do właściwego ośrodka dyspozycyjnego niezdolności do działań załogi JOT,
 9. nadzorowanie sprawności oraz prawidłowej eksploatacji i konserwacji sprzętu i wyposażenia JOT zgodnie z wymogami określonymi w instrukcjach i innych dokumentach,
 10. planowanie szkolenia JOT oraz nadzór nad realizacją planów i zajęć szkoleniowych; udział bezpośredni w szkoleniu,
 11. nadzór nad właściwym zabezpieczeniem sprzętu i wyposażenia JOT przed kradzieżą,
 12. utrzymywanie dyscypliny organizacyjnej oraz dbanie o właściwą atmosferę i koleżeństwo,
 13. nadzór nad przestrzeganiem bhp oraz badaniami lekarskimi ratowników OSP,
 14. informowanie Zarządu OSP o problemach organizacyjnych i sprzętowych JOT oraz wnioskowanie sposobu ich usunięcia,
 15. dokumentowanie działalności JOT w książce naczelnika OSP i innych wymaganych dokumentach.

uprawnienia:

 1. dysponowanie siłami i środkami JOT,
 2. kierowanie (dowodzenie) jednoosobowo JOT w formie decyzji, poleceń i rozkazów,
 3. mianowanie dowódców pododdziałów (plutonu, sekcji),
 4. udzielanie wyróżnień i kar statutowych ratownikom OSP,
 5. zawieszenie członka JOT w przypadku braku czynnego udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach z powodu wyjazdu za granicę, na delegację, wykonywana pracą, zajęciami           i z innych przyczyn nie zależnych od niego samego lub na wniosek członka JOT.
 6. skreślenie z listy JOT w przypadku braku czynnego udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach oraz braku podejmowania działań zmierzających do uzyskania pozytywnego orzeczenia lekarskiego uprawniającego do brania udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych lub na wniosek członka JOT.
 7. przekazanie części swoich obowiązków zastępcy oraz innym dowódcom funkcjonującym w strukturze JOT,
 8. pełnienie funkcji wiceprezesa OSP,
 9. inne uprawnienia wynikające z przepisów oraz statutu OSP i statutu Związku OSP.

odpowiedzialność:

Naczelnik OSP ponosi odpowiedzialność statutową za przygotowanie do działań, gotowość bojową i sprawność JOT, a także zapewnienie na miarę posiadanych możliwości bezpieczeństwa ratowników OSP. Odpowiednio do powierzonych zadań i odpowiedzialności naczelnik OSP powinien dysponować niezbędnymi środkami wykonawczymi.

 

 1. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność zastępcy naczelnika OSP – dowódcy plutonu

 

 1. do pomocy w realizacji zadań naczelnika OSP, zarząd OSP wybiera zastępcę naczelnika , który może być zarazem dowódcą plutonu lub dowódcą sekcji,
 2. zastępca naczelnika zastępuje naczelnika podczas jego nieobecności w kierowaniu (dowodzeniu) załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,
 3. z-ca naczelnika wykonuje inne zadania organizacyjne i operacyjno-techniczne powierzone przez naczelnika OSP w uzgodnieniu z zarządem OSP,
 4. z-ca naczelnika ponosi odpowiedzialność statutową za wykonywanie powierzonych zadań,
 5. odpowiednio do powierzonych zadań i odpowiedzialności z-ca naczelnika powinien uzyskać niezbędne uprawnienia i środki wykonawcze.

 

 1. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność dowódcy plutonu i dowódcy sekcji

 

obowiązki:

 1. kierowanie podległymi pododdziałami (plutonem, sekcją) w trakcie bieżącej działalności,
 2. ustalanie załóg (obsad osobowych) obsługujących przydzielony podległemu pododdziałowi sprzęt.
 3. dowodzenie załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,
 4. współdziałanie na przydzielonym odcinku działań z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi uczestniczącymi w akcji,
 5. prowadzenie szkolenia w podległym pododdziale zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami i poleceniami naczelnika OSP,
 6. nadzorowanie sprawności oraz prawidłowej eksploatacji i konserwacji sprzętu i wyposażenia przydzielonego podległemu pododdziałowi (plutonowi, sekcji),
 7. utrzymanie dyscypliny oraz dbanie o właściwą atmosferę i koleżeństwo w podległym pododdziale (plutonie, sekcji),
 8. informowanie naczelnika OSP o brakach i niedociągnięciach w podległym pododdziale (plutonie, sekcji) i wnioskowanie sposobu ich usunięcia,
 9. nadzorowanie utrzymania porządku i czystości na terenie i w obiektach przydzielonych podległemu pododdziałowi (plutonowi, sekcji),
 10. sporządzanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji ustalonej przez naczelnika OSP.

 

uprawnienia:

 1. dowodzenie załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,
 2. kierowanie działalnością JOT z upoważnienia naczelnika OSP
 3. wnioskowanie o udzielanie wyróżnień i kar ratownikom OSP wchodzącym w skład podległego pododdziału,
 4. inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych oraz statutu OSP i statutu Związku OSP RP

 

odpowiedzialność:

Dowódca plutonu i dowódca sekcji ponoszą odpowiedzialność statutową za wykonywanie powierzonych im zadań i obowiązków.

 

 1. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność dowódcy załogi

 

obowiązki:

 1. wykonywanie rozkazów i poleceń naczelnika OSP, jego zastępcy, dowódcy plutonu i dowódcy sekcji,
 2. sprawdzanie sprawności sprzętu i wyposażenia obsługiwanego przez załogę
 3. zgłaszanie do ośrodka dyspozycyjnego wyjazdu załogi do akcji oraz na ćwiczenia i inne zajęcia,
 4. nadzór nad bezpiecznym dojazdem załogi i natychmiastowe powiadomienie ośrodka dyspozycyjnego o zaistniałym wypadku lub inne przeszkodzie w dotarciu na miejsce akcji,
 5. zameldowanie kierującemu akcją przybycia załogi z podaniem jej wyposażenia sprzętowego,
 6. dowodzenie załogą na przydzielonym odcinku w sposób zapewniający wykonanie powierzonego przez kierującego akcją zadania,
 7. współdziałanie z innymi załogami działającymi na odcinku bojowym,
 8. utrzymywanie ustalonej łączności na miejscu akcji oraz z ośrodkiem dyspozycyjnym,
 9. zapewnienie na miarę posiadanych możliwości bezpieczeństwa członkom załogi uczestniczącym w akcji,
 10. zameldowanie nadrzędnemu dowódcy lub kierującemu akcją wykonania zadania i po uzyskaniu zgody zapewnienie bezpiecznego powrotu załogi do strażnicy,
 11. zameldowanie ośrodkowi dyspozycyjnemu oraz naczelnikowi OSP o powrocie załogi z akcji, ćwiczeń, itp.
 12. dopilnowanie doprowadzenia do sprawności sprzętu i wyposażenia załogi i zameldowanie o tym ośrodkowi dyspozycyjnemu,
 13. sporządzenie ustalonej (wymaganej) dokumentacji z udziału załogi w akcji, ćwiczeniach itp. działaniach.

 

uprawnienia:

 1. dowodzenie podległą załogą poprzez wydawanie rozkazów i poleceń,
 2. inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych, statutu i regulaminów OSP i Związku OSP RP.

 

odpowiedzialność:

Dowódca załogi odpowiada za sprawność i gotowość bojową załogi i przydzielonego jej sprzętu oraz maksymalnie sprawne wykonanie powierzonego zadania. Odpowiada także, za zdyscyplinowanie podległej załogi.

 

 1. IV. OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ RATOWNIKÓW OSP WCHODZĄCYCH W SKŁAD JOT

 

obowiązki:

 1. wykonywać rozkazy i polecenia dowódców oraz przestrzegać wymaganej dyscypliny,
 2. przybyć niezwłocznie do wyznaczonego miejsca na zarządzony alarm lub inne wezwanie,
 3. sprawdzić sprzęt i wyposażenie przydzielone do obsługi; po akcji doprowadzić je do możliwości ponownego użycia,
 4. włożyć maksimum wysiłku i zaangażowania w wykonanie powierzonego zadania bojowego,
 5. uzyskać niezbędne wyszkolenie podstawowe i uzupełniające oraz doskonalić wiedzę i umiejętności strażackie,
 6. przestrzegać zasady i przepisy BHP,
 7. poddać się badaniom lekarskim określającym przydatność do społecznej służby strażackiej,
 8. dbać o powierzony sprzęt i wyposażenie oraz mienie OSP,
 9. dbać o dobre imię OSP oraz wykazywać się koleżeństwem i zrozumieniem wobec kolegów.

 

uprawnienia:

 1. zapewnienie badań lekarskich dopuszczających do pełnienia społecznej strażackiej służby,
 2. zapewnienie niezbędnych środków ochrony osobistej,
 3. wypłacenie ustalonego ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach i ćwiczeniach,
 4. ochrona prawna w czasie wykonywanie zadań i obowiązków ratownika OSP,
 5. świadczenie odszkodowawcze z tytułu wypadku w czasie działań ratowniczych i ćwiczeń,
 6. ubezpieczenie od wypadków zaistniałych w czasie wykonywania zadań statutowych,
 7. zapewnienie umundurowania i dystynkcji związanych z pełnioną funkcją,
 8. od decyzji naczelnika w sprawie, zawieszenia i skreślenia z listy członka JOT o której mowa w uprawnieniach naczelnika, członek JOT może odwołać się w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania decyzji o zawieszeniu, skreśleniu  do zarządu OSP, którego decyzja  jest ostateczna.
 9. osoba skreślona z listy JOT, może ubiegać się o ponowne przyjęcie do JOT nie wcześniej niż po upływie 1 roku od otrzymania decyzji o skreśleniu, po złożeniu pisemnej deklaracji udziału w akcjach-ratowniczo gaśniczych, ćwiczeniach, szkoleniach.
 10. osoba zawieszona w JOT po ustaniu okoliczności o których mowa                      w art. III pt. 4.2 e  Regulaminu Organizacyjnego JOT w Medyni Łańcuckiej może ubiegać się o odwieszenie,  po złożeniu Naczelnikowi ustnej deklaracji brania czynnego udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach, szkoleniach.
 11. inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych oraz statutu OSP i statutu Związku OSP RP.

 

odpowiedzialność:

 1. ratownik OSP ponosi odpowiedzialność statutową za wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków oraz przestrzeganie dyscypliny organizacyjnej i postanowień niniejszego regulaminu,
 2. ratownik OSP będący zarazem kierowcą samochodu pożarniczego lub uprawnionym do prowadzenia innego środka transportu jest odpowiedzialny za:
  • sprawność powierzonego mu środka transportu,
  • zachowanie niezbędnej ostrożności w czasie jazdy do akcji oraz podczas innych wyjazdów,
  • obsługę w czasie akcji środka transportu i zainstalowanych w nim urządzeń w sposób zapewniający sprawne wykonanie zadania oraz bezpieczeństwo ratowników,
  • doprowadzenie środka transportu i jego urządzeń po powrocie z akcji do ponownej sprawności,
  • utrzymanie powierzonego środka transportu w należytej czystości i konserwacji,
  • zgłoszenie naczelnikowi OSP upływu terminu ważności dokumentów dopuszczających sprzęt do użytkowania.

 

uwagi:

 1. a) osoba  skreślona i zawieszona nie figuruje w ewidencji JOT jak i w ewidencji SWD-ST w  PSP  Łańcucie

 

 1. WYMAGANIA STAWIANE RATOWNIKOM OSP POWOŁANYM DO JOT.

 

 1. Wiek 18 – 65 lat.
 2. Wykształcenie, co najmniej pełne podstawowe.
 3. Dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o dopuszczeniu do społecznej służby ratowniczej.
 4. Cechy osobiste:
 1. odporność na stres – opanowanie i spokój w sytuacjach trudnych,
 2. zdyscyplinowanie i zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności,
 3. zdolność podejmowania szybkich decyzji,
 4. stanowczość i konsekwencja w realizacji powierzonego zadania,
 5. koleżeństwo i kultura osobista oraz wrażliwość na nieszczęście ludzkie.
  1. Wyszkolenie pożarnicze:
 6. podstawowe strażaka ratownika
 7. uzupełniające w związku z pełnioną funkcją lub obsługą specjalistycznego sprzętu
 8. samokształcenie doskonalące.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *